09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

سونوگرافی غربالگری

سونوگرافی غربالگری سونوگرافی غربالگری مجموعه ‌ای از آنالیزهای آزمایشگاهی و سونوگرافی است که در مرحله اول و دوم حاملگی و جهت دسته بندی مادران باردار از حیث برخی نقایص جنین و سندرم در گروههای پرخطر و کم خطر انجام می گیرد. سونوگرافی غربالگری به چه کسانی توصیه می شود ؟ از آنجا که نقایص و […]

نوبت می خوای؟