09374593204 01133304407 شنبه تا چهارشنبه 16:00 الی 20:00

تشخیص نقایص جنین

تشخیص نقایص جنین انجام تست های غربالگری طی دو مرحله و سایر آزمایشات و سونوگرافی ها که در مراحل مختلف انجام می گیرند می توانند منتج به تشخیص نقایص جنین ، تشخیص بیماری های کروموزومی جنین و تشخیص سندروم داون در جنین شوند. بنابراین آزمایش های غربالگری جهت بررسی ناهنجاری ها و نقایص جنین در […]

نوبت می خوای؟